Loading...

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นิสิตทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2566

 

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 ฝ่ายกิจการนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์และให้โอวาทแก่นิสิต ในวาระที่นิสิตเริ่มฝึกทักษะการปฏิบัติงานรักษาผู้ป่วย โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีการในครั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเน้นให้นิสิตตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลผู้ป่วยเพื่อให้ได้รับประสบการณ์ตรง และรับรู้บทบาทหน้าที่ตลอดจนความรับผิดชอบด้วยความมีคุณธรรมและจรรยาบรรณในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ ในการนี้ยังได้เชิญผู้ปกครองมาร่วมงานเพื่อให้เห็นความก้าวหน้าของนิสิต และยังจะได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณาจารย์อีกด้วย  สถานที่จัดกิจกรรม ณ ห้องกิจกรรมชั้น 3 อาคารอำนวยการทันตกรรม (ตึกใหม่)