Loading...

หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่

โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ให้บริการทำฟันฟรี แก่ครู นักเรียน ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านห้วยปุ้ม) และชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านห้วยปุ้ม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา