Loading...

คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้ เรื่อง “การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล สถานบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลทันตกรรมและคลินิกทันตกรรม” ปี พ.ศ. 2566

 

                 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้ เรื่องการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล สถานบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลทันตกรรมและคลินิกทันตกรรม” ปี พ.ศ. 2566

                    โดยรองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ฯ จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์     เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม ได้รับเกียรติร่วมพิธีเปิดโครงการโดยคณบดีกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5 สาขา และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ จำนวน 5  ท่าน นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ทพญ.ดร.พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์ รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คุณนิลุบล ไทยรัตน์ พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางสาขาการพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ อดีตหัวหน้าหน่วยควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พยาบาลวิชาชีพ ลัชชี ชัชวรัตน์ พยาบาลวิชาชีพ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทันตแพทย์กิตติ  สถิตานนท์ นักพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพช่องปาก เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้

     วัตถุประสงค์หลักของโครงการ เพื่อการเพิ่มพูนความรู้แก่ทันตแพทย์ พยาบาล ทันตภิบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์ ที่เข้าร่วมโครงการให้มีความรู้ด้านการควบคุมการติดเชื้อ แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่

               -       เวลา 09.30 – 16.30 น. กิจกรรมที่ 1 เป็นการบรรยาย เรื่อง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ความสำคัญการดูแลอนามัยช่องปากและนวัตกรรมการดูแลอนามัย ช่องปากในผู้ป่วยวิกฤตและผู้สูงอายุภาวะพึ่งพา และมาตรการเชิงกล ในการควบคุมการติดเชื้อ ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา โดยจัดผู้เข้าร่วมอบรมบางส่วนทำกิจกรรมฝึกปฏิบัติ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ ในช่วงบ่าย ผู้เข้าอบรมส่วนที่เหลือฟังบรรยายต่อ ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา

              -     เวลา 14.00 – 16.30 น. กิจกรรมที่ 2 เป็นกิจกรรมการฝึกปฎิบัติการนำนวัตกรรมการดูแลอนามัยช่องปากในการกำจัดคราบฟัน ณ ห้องปฏิบัติการ คณะทันตแพทยศาสตร์ โดยผู้เข้าร่วมอบรมบางส่วนที่จัดให้มาทำกิจกรรมฝึกปฏิบัติ ณ ห้องปฏิบัติการ คณะทันตแพทยศาสตร์