Loading...

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ Journal Club ครั้งที่ 4/2565

 

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ Journal Club ครั้งที่ 4/2565 ขึ้น        ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 08.00-09.00 น. ณ ห้องเรียนออนไลน์ ชั้น 4 อาคาร 2 โรงพยาบาลทันตกรรม นำเสนอโดย ทันตแพทย์  ปรัตถกร บุญครอง ทันตแพทย์ กลุ่มสาขาวิชา ทันตกรรมบูรณะ ในหัวข้อเรื่อง What’s about Regenerative endodontic procedures, it could be desirable treatment option? มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมทั้งนิสิตและทันตแทพย์ทุกท่านรับรู้ถึงแง่มุมการเปลี่ยนแปลงแนวทางการรักษาทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ ให้เป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้เกิดความสนใจในการริเริ่มศึกษาหาข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับ regenerative endodontic procedure ที่อาจเป็นการรักษาทางเลือกที่แพร่หลายมากขึ้นในอนาคตต่อไป ซึ่งภายในกิจกรรมสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับความสนใจเข้าร่วมทั้งจากอาจารย์และนิสิตทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 5-6 คณะทันตแพทยศาสตร์