Loading...

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุมหารือ เทศบาลนครเชียงราย กองการแพทย์ เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่บริการทางทันตกรรมและรถทันตกรรมเคลื่อนที่ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2566 - กุมภาพันธ์ 2567

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  ร่วมประชุมหารือ เทศบาลนครเชียงราย กองการแพทย์ เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่บริการทางทันตกรรมและรถทันตกรรมเคลื่อนที่ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2566 - กุมภาพันธ์ 2567