Loading...

คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ หน่วยงานต้นแบบ ที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับ A

 

ในวันที่ 26 เมษายน 2566 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มอบหมายให้ ผศ.ดร.ทพ.พรพัฒน์ ธีรโสภณ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์      วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใสฯ ครั้งที่ 8 (1/2566) เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของระดับมหาวิทยาลัยพะเยา (ITA) และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องบวรรัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

ในการประชุมดังกล่าว รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ หน่วยงานต้นแบบ ที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP Integrity and Transparency Assessment: UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับ A จากรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการเข้าร่วม ระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อันประกอบด้วย การประเมินผลทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่ การวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) การวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และการวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT ) ตามเกณ์การประเมินของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับผลการประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

📸 ภาพ : พิมลพรรณ วงศ์เรือง

🖋️ ข้อมูล/ข่าว : นางสาวดวงใจ ใจกล้า (หัวหน้างานแผนงาน)

🙎‍♀️ เพิ่มข่าวโดย : phimonpan.wo@up.ac.th

 

📞 ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ : 4748