Loading...

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

 

         วันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้ทำการจัดการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการผลิตทันตแพทย์ในเขตพื้นที่ทรงงาน โครงการรับนิสิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและโครงการนักเรียนเรียนดีสู่ นิสิตทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2566

 

📸 ภาพ : พิมลพรรณ วงศ์เรือง

🖋️ ข้อมูล/ข่าว : พิมลพรรณ วงศ์เรือง

🙎‍♀️ เพิ่มข่าวโดย : phimonpan.wo@up.ac.th

 

📞 ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ : 4712