ศูณย์บริการทางทันตกรรม

หัวหน้าศูนย์บริการทางทันตกรรมศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิง วราภรณ์ ฐิตินันทพันธุ์

ตำแหน่ง : หัวหน้าศูนย์บริการทางทันตกรรม

Email : dtwth2015@gmail.com

เบอร์โทรภายใน : 4785

รายละเอียด

ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์บริการทางทันตกรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ สัญญา เรืองสิทธิ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์บริการทางทันตกรรม

Email : sunya@KKU.ac.th

เบอร์โทรภายใน : -

รายละเอียด

งานเวชระเบียนนาย สุพิชญ์วัชร รุ่งสิริวารี

ตำแหน่ง : งานเวชระเบียน

Email : luv_inlove@hotmail.com

เบอร์โทรภายใน : 4703

รายละเอียด

งานช่างทันตกรรมนาย ทวีศักดิ์ กันทะสอน

ตำแหน่ง : งานช่างทันตกรรม

Email : -

เบอร์โทรภายใน : -

รายละเอียด

ผู้ปฏิบัติงานทางทันตกรรมนาย อดิศร มหาวงค์

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานทางทันตกรรม

Email : punclipza@gmail.com

เบอร์โทรภายใน : 4714

รายละเอียด


นางสาว อุไรวรรณ มหาวงค์

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานทางทันตกรรม

Email : guauraiwan@gmail.com

เบอร์โทรภายใน : 4714

รายละเอียด


นางสาว สมฤทัย ยารังษี

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานทางทันตกรรม

Email : somruthainoon_002@hotmail.com

เบอร์โทรภายใน : 4714

รายละเอียด


นางสาว เบญจวรรณ ทองก้อน

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานทางทันตกรรม

Email : mueangkon_1101@hotmail.com

เบอร์โทรภายใน : 4714

รายละเอียด


นางสาว ฐิติพร ตนะทิพย์

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานทางทันตกรรม

Email : Aee_1993@hotmail.com

เบอร์โทรภายใน : 4714

รายละเอียด


นางสาว นันทัชพร เขยตุ้ย

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานทางทันตกรรม

Email : blue_blue_beer@hotmail.com

เบอร์โทรภายใน : 4714

รายละเอียด


นางสาว สินาภรณ์ แสนวงศ์

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานทางทันตกรรม

Email : -

เบอร์โทรภายใน : -

รายละเอียด


นางสาว อรณี ทาจีนะ

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานทางทันตกรรม

Email : -

เบอร์โทรภายใน : -

รายละเอียด


นางสาว สุลักขณา แสนศรี

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานทางทันตกรรม

Email : -

เบอร์โทรภายใน : -

รายละเอียด


นางสาว นันทกา กำลังเก่ง

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานทางทันตกรรม

Email : -

เบอร์โทรภายใน : -

รายละเอียด