ฝ่ายกิจการพิเศษและวิจัย

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิจัยทันตแพทย์ อุทัยวรรณ กาญจนกามล

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิจัย

Email : kuthaiwan@gmail.com

เบอร์โทรภายใน : -

รายละเอียด

นักวิจัยนางสาว วรินยุพา คงสนุ่น

ตำแหน่ง : นักวิจัย

Email : warinyupa_ponin@hotmail.com

เบอร์โทรภายใน : 3425

รายละเอียด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนางสาว พัชรินทร์ สิทธิชาติ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Email : psi41872@gmail.com

เบอร์โทรภายใน : 3427

รายละเอียด