ฝ่ายกิจการพิเศษและวิจัย

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิจัยทันตแพทย์ อุทัยวรรณ กาญจนกามล

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิจัย

Email : kuthaiwan@gmail.com

เบอร์โทรภายใน : -

รายละเอียด

งานวิจัยนางสาว พัชรินทร์ สิทธิชาติ

ตำแหน่ง : งานวิจัย

Email : psi41872@gmail.com

เบอร์โทรภายใน : 4741

รายละเอียด


นางสาว วรินยุพา คงสนุน

ตำแหน่ง : งานวิจัย

Email : -

เบอร์โทรภายใน : -

รายละเอียด