ฝ่ายวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการทันตแพทย์หญิง ศันสณี รัชชกูล

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

Email : rajchagool@gmail.com

เบอร์โทรภายใน : 4787

รายละเอียด

หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาทันตกรรมบูรณะศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิง วราภรณ์ ฐิตินันทพันธุ์

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ

Email : dtwth2015@gmail.com

เบอร์โทรภายใน : 4785

รายละเอียด

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมป้องกันและชุมชนทันตแพทย์ อุทัยวรรณ กาญจนกามล

ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมป้องกันและชุมชน

Email : kuthaiwan@gmail.com

เบอร์โทรภายใน : -

รายละเอียด


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ พิชาญ ชำนาญนิธิอรรถ

ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมป้องกันและชุมชน

Email : cpicharn@hotmail.com

เบอร์โทรภายใน : -

รายละเอียด

อาจารย์ทันตแพทย์หญิง สุภาณี ตัณฑ์ไพโรจน์

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email : Dusit.bum@ mahidol.ac.th

เบอร์โทรภายใน : -

รายละเอียด


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ สัญญา เรืองสิทธิ์

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email : sunya@KKU.ac.th

เบอร์โทรภายใน : -

รายละเอียด


ทันตแพทย์ สุริยันต์ ธรรมราช

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email : suriyant.th@up.ac.th

เบอร์โทรภายใน : -

รายละเอียด


ทันตแพทย์หญิง ยุพาภรณ์ โพธิ์นอก

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email : yupaporn.ph@up.ac.th

เบอร์โทรภายใน : -

รายละเอียด


ทันตแพทย์ ตรัยธาวิต นาคสกุล

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email : traithawit.na@up.ac.th

เบอร์โทรภายใน : -

รายละเอียด


ทันตแพทย์หญิง วิลาสินี วิจิตรานนท์

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email : bg-nutt@hotmail.com

เบอร์โทรภายใน : -

รายละเอียด


ทันตแพทย์ ทศพล อินประโคน

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email : dekkuk07peach@gmail.com

เบอร์โทรภายใน : -

รายละเอียด


ทันตแพทย์หญิง มนพร มณี

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email : 53088dentprofession2010@gmail.com

เบอร์โทรภายใน : -

รายละเอียด


ทันตแพทย์หญิง การุณยกานต์ นุสรณ์ไพรงาม

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email : -

เบอร์โทรภายใน : -

รายละเอียด


ทันตแพทย์ วัฒนชัย สมน้อย

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email : -

เบอร์โทรภายใน : -

รายละเอียด


ทันตแพทย์หญิง อรณิชา ดิลกรัตนพิจิตร

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email : -

เบอร์โทรภายใน : -

รายละเอียด


ทันตแพทย์ กฤตภาส ฟูแสง

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email : -

เบอร์โทรภายใน : -

รายละเอียด


ทันตแพทย์หญิง อรอนงค์ พนังคสิริ

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email : -

เบอร์โทรภายใน : -

รายละเอียด


ทันตแพทย์หญิง รมณีย์ ขัดเงางาม

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email : -

เบอร์โทรภายใน : -

รายละเอียด

งานบริการการศึกษานางสาว สุธาสินี หินแก้ว

ตำแหน่ง : งานบริการการศึกษา

Email : suthasinee.hi@hotmail.com

เบอร์โทรภายใน : 4780

รายละเอียด


นางสาว วิจิตรา สุขมี

ตำแหน่ง : งานบริการการศึกษา

Email : wijidtra.so@up.ac.th

เบอร์โทรภายใน : 4779

รายละเอียด


นางสาว อรวรรณ ตันวงค์

ตำแหน่ง : งานบริการการศึกษา

Email : be_ballmanball@hotmail.co.th

เบอร์โทรภายใน : 4777

รายละเอียด


นาง นภาพร จักร์เขียว

ตำแหน่ง : งานบริการการศึกษา

Email : napa21_j@hotmail.com

เบอร์โทรภายใน : 4774

รายละเอียด


นางสาว ธนาภรณ์ ออมแก้ว

ตำแหน่ง : งานบริการการศึกษา

Email : -

เบอร์โทรภายใน : -

รายละเอียด


นางสาว ลักษิกา สว่างยิ่ง

ตำแหน่ง : งานบริการการศึกษา

Email : -

เบอร์โทรภายใน : -

รายละเอียด