ฝ่ายบริหารและวางแผน

หัวหน้าสำนักงานคณะนาง ณิชาภา ยอดเมืองชัย

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานคณะ

Email : nichapa.yo@up.ac.th

เบอร์โทรภายใน : -

รายละเอียด

งานธุรการนางสาว อัจฉรา ผูกมณีคง

ตำแหน่ง : งานธุรการ

Email : -

เบอร์โทรภายใน : -

รายละเอียด

งานนโยบายและแผนนางสาว เสาวณีย์ กันธิมา

ตำแหน่ง : งานนโยบายและแผน

Email : -

เบอร์โทรภายใน : -

รายละเอียด

งานการเงินและบัญชีนางสาว สรัญญา เทือกธรรมมา

ตำแหน่ง : งานการเงินและบัญชี

Email : poohpooh_star@hotmail.com

เบอร์โทรภายใน : 3430

รายละเอียด


นางสาว ปุณณกา ฟูแสงสกุล

ตำแหน่ง : งานการเงินและบัญชี

Email : Tharika1985@hotmail.com

เบอร์โทรภายใน : -

รายละเอียด

งานพัสดุนาง ดวงใจ ใจกล้า

ตำแหน่ง : งานพัสดุ

Email : ajang18@hotmail.com

เบอร์โทรภายใน : 3429

รายละเอียด


นางสาว พิกุล จันทะศรี

ตำแหน่ง : งานพัสดุ

Email : Phikul_juntasri@hotmail.com

เบอร์โทรภายใน : -

รายละเอียด

งานบุคคลนางสาว ศุภาณิษา สุภาพ

ตำแหน่ง : งานบุคคล

Email : supanisa_koy@hotmail.com

เบอร์โทรภายใน : 3421

รายละเอียด


นาง นภสมณ ทวีกุล

ตำแหน่ง : งานบุคคล

Email : banuhn_1980@hotmail.com

เบอร์โทรภายใน : 4701

รายละเอียด

งานโสตทัศนศึกษานาง ณัฎฐนิช พยนต์ยิ้ม

ตำแหน่ง : งานโสตทัศนศึกษา

Email : namtan_29029@hotmail.com

เบอร์โทรภายใน : -

รายละเอียด

งานนักวิชาการคอมพิวเตอร์นาย วรากร บุญมา

ตำแหน่ง : งานนักวิชาการคอมพิวเตอร์

Email : waragon.bo@up.ac.th

เบอร์โทรภายใน : 2437

รายละเอียด

งานวิศวกรว่าที่ร้อยตรี ไชยวุฒิ ปัญญา

ตำแหน่ง : งานวิศวกร

Email : Chaiwut_panya@hotmail.com

เบอร์โทรภายใน : -

รายละเอียด

งานช่างเทคนิคนาย วสุ สุริยะ

ตำแหน่ง : งานช่างเทคนิค

Email : wasu.suriya@gmail.com

เบอร์โทรภายใน : -

รายละเอียด


นาย เจษฎา เพ็งสาย

ตำแหน่ง : งานช่างเทคนิค

Email : Nat-pee@hotmail.com

เบอร์โทรภายใน : -

รายละเอียด

งานนักวิทยาศาสตร์นาง สุกัญญา ไชยยศ

ตำแหน่ง : งานนักวิทยาศาสตร์

Email : nusukunya@gmail.com

เบอร์โทรภายใน : -

รายละเอียด