ผู้บริหาร

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร. สุวิทย์ อุดมพาณิชย์

ตำแหน่ง : คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

Email : -

เบอร์โทรภายใน : -

รายละเอียด

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารทันตแพทย์หญิง ศันสณี รัชชกูล

ตำแหน่ง : รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร

Email : rajchagool@gmail.com

เบอร์โทรภายใน : 4787

รายละเอียด

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการรองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง อัญชลี ดุษฎีพรรณ์

ตำแหน่ง : รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ

Email : -

เบอร์โทรภายใน : -

รายละเอียด

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษทันตแพทย์ อุทัยวรรณ กาญจนกามล

ตำแหน่ง : รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ

Email : kuthaiwan@gmail.com

เบอร์โทรภายใน : -

รายละเอียด

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ สัญญา เรืองสิทธิ์

ตำแหน่ง : รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม

Email : sunya@KKU.ac.th

เบอร์โทรภายใน : -

รายละเอียด

ผู้ช่วยคณบดีอาจารย์ ทันตแพทย์ ดร. พรพัฒน์ ธีรโสภณ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดี

Email : pornpat.th@up.ac.th

เบอร์โทรภายใน : -

รายละเอียด


อาจารย์ ทันตแพทย์ ดลธรรม พรหมเสน

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดี

Email : shinn_aby@hotmail.com

เบอร์โทรภายใน : -

รายละเอียด