ผู้บริหาร


ตำแหน่ง :หัวหน้าศูนย์ทันตกรรม

ชื่อ-สกุล : ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิง วราภรณ์ ฐิตินันทพันธุ์

email:dtwth2015@gmail.com

เบอร์โทรภายใน :4785

งานที่เกี่ยวข้อง: หัวหน้ากลุ่มวิชาทันตกรรมบูรณะ

หมายเหตุ: