ฝ่ายวิชาการ


ตำแหน่ง :หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมป้องกันและชุมชน

ชื่อ-สกุล : ทันตแพทย์ อุทัยวรรณ กาญจนกามล

email:kuthaiwan@gmail.com

เบอร์โทรภายใน :

งานที่เกี่ยวข้อง: หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมป้องกันและชุมชน

หมายเหตุ: