ผู้บริหาร


ตำแหน่ง :รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิจัย

ชื่อ-สกุล : ทันตแพทย์ อุทัยวรรณ กาญจนกามล

email:kuthaiwan@gmail.com

เบอร์โทรภายใน :

งานที่เกี่ยวข้อง: หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมป้องกันและชุมชน

หมายเหตุ: