ฝ่ายกิจการนิสิต


ตำแหน่ง :รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ชื่อ-สกุล : ทันตแพทย์ เฉลิมชัย วุฒิพิทยามงคล

email:Lerm_v@hotmail.com

เบอร์โทรภายใน :3422,4786

งานที่เกี่ยวข้อง: รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

หมายเหตุ: