ผู้บริหาร


ตำแหน่ง :รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ชื่อ-สกุล : ทันตแพทย์หญิง ศันสณี รัชชกูล

email:rajchagool@gmail.com

เบอร์โทรภายใน :4787

งานที่เกี่ยวข้อง: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

หมายเหตุ: