ผู้บริหาร


ตำแหน่ง :คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์ ดร. คมสรรพ์ บุณยสิงห์

email:punyasingh@hotmail.com

เบอร์โทรภายใน :3442

งานที่เกี่ยวข้อง: คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

หมายเหตุ: