ฝ่ายบริหารและวางแผน


ตำแหน่ง :งานการเงินและบัญชี

ชื่อ-สกุล : นางสาว ปุณณกา ฟูแสงสกุล

email:Tharika1985@hotmail.com

เบอร์โทรภายใน :

งานที่เกี่ยวข้อง: นักวิชาการเงินและบัญชี

หมายเหตุ: