ฝ่ายบริหารและวางแผน


ตำแหน่ง :งานบุคคล

ชื่อ-สกุล : นาง นภสมณ ทวีกุล

email:banuhn_1980@hotmail.com

เบอร์โทรภายใน :4701

งานที่เกี่ยวข้อง: บุคลากร (งานบุคคล)

หมายเหตุ: