ฝ่ายบริหารและวางแผน


ตำแหน่ง :หัวหน้าสำนักงานคณะ

ชื่อ-สกุล : นาง ณิชาภา ยอดเมืองชัย

email:nichapa.yo@up.ac.th

เบอร์โทรภายใน :

งานที่เกี่ยวข้อง: บุคลากรสายบริการ

หมายเหตุ: