ฝ่ายบริหารและวางแผน


ตำแหน่ง :งานพัสดุ

ชื่อ-สกุล : นาง ดวงใจ ใจกล้า

email:ajang18@hotmail.com

เบอร์โทรภายใน :3429

งานที่เกี่ยวข้อง: งานพัสดุ

หมายเหตุ: