ฝ่ายวิชาการ


ตำแหน่ง :งานบริการการศึกษา

ชื่อ-สกุล : นางสาว วิจิตรา สุขมี

email:wijidtra.so@up.ac.th

เบอร์โทรภายใน :4779

งานที่เกี่ยวข้อง: งานวิชาการ

หมายเหตุ: