ฝ่ายวิชาการ


ตำแหน่ง :อาจารย์

ชื่อ-สกุล : ทันตแพทย์หญิง มนพร มณี

email:53088dentprofession2010@gmail.com

เบอร์โทรภายใน :

งานที่เกี่ยวข้อง: อาจารย์

หมายเหตุ: (ลาศึกษาต่อ มอ. สาขาวิทยาสาสตร์สุขภาพช่องปาก)