ฝ่ายวิชาการ


ตำแหน่ง :อาจารย์

ชื่อ-สกุล : ทันตแพทย์ ทศพล อินประโคน

email:dekkuk07peach@gmail.com

เบอร์โทรภายใน :

งานที่เกี่ยวข้อง: อาจารย์

หมายเหตุ: (ลาศึกษาต่อ มข. สาขาทันตกรรมประดิษฐ์)