ฝ่ายบริหารและวางแผน


ตำแหน่ง :งานนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล : นาย วรากร บุญมา

email:waragon.bo@up.ac.th

เบอร์โทรภายใน :2437

งานที่เกี่ยวข้อง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ: