ฝ่ายวิชาการ


ตำแหน่ง :อาจารย์

ชื่อ-สกุล : ทันตแพทย์หญิง ยุพาภรณ์ โพธิ์นอก

email:yupaporn.ph@up.ac.th

เบอร์โทรภายใน :

งานที่เกี่ยวข้อง: อาจารย์

หมายเหตุ: