ฝ่ายวิชาการ


ตำแหน่ง :อาจารย์

ชื่อ-สกุล : ทันตแพทย์ สุริยันต์ ธรรมราช

email:suriyant.th@up.ac.th

เบอร์โทรภายใน :

งานที่เกี่ยวข้อง: อาจารย์

หมายเหตุ: (ลาศึกษาต่อ มน. สาขาปริทันตวิทยา)