ฝ่ายวิชาการ


ตำแหน่ง :อาจารย์

ชื่อ-สกุล : ทันตแพทย์ พรพัฒน์ ธีรโสภณ

email:tsuneonoi@hotmail.com

เบอร์โทรภายใน :

งานที่เกี่ยวข้อง: อาจารย์

หมายเหตุ: (ลาศึกษาต่อ มอ. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก)