ฝ่ายวิชาการ


ตำแหน่ง :อาจารย์

ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดลธรรม พรหมเสน

email:shinn_aby@hotmail.com

เบอร์โทรภายใน :

งานที่เกี่ยวข้อง: อาจารย์

หมายเหตุ: (ลาศึกษาต่อมหิดล สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก)