ฝ่ายวิชาการ


ตำแหน่ง :อาจารย์

ชื่อ-สกุล : ทันตแพทย์หญิง สุภาณี ตัณฑไพโรจน์

email:Dusit.bum@ mahidol.ac.th

เบอร์โทรภายใน :

งานที่เกี่ยวข้อง: อาจารย์