ฝ่ายวิชาการ


ตำแหน่ง :หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมป้องกันและชุมชน

ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์ พิชาญ ชำนาญนิธิอรรถ

email:cpicharn@hotmail.com

เบอร์โทรภายใน :

งานที่เกี่ยวข้อง: หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมป้องกันและชุมชน

หมายเหตุ: