>

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

สานสายใยรักฝากชีวิต ระหว่างครอบครัวและชุมชนหมู่ที่ 5 กับนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยพะเยา

ณ วัดแม่กาโทกหวาก ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561

    คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีพันธกิจในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรมและการวิจัย โดยให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา และใน ส่วนของกลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นวิถีชีวิตในมหาวิทยาลัยและ กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้นักศึกษามีการเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน ตามอัตลักษณ์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ได้มีปณิธาณอย่างแน่วแน่ ที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นทันตแพทย์ครอบครัว ที่มีจิตอาสา โดยอาศัยภูมิปัญญาสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
    คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้ดำเนินโครงการโครงการสานสายใยรัก ครั้งที่1 ระหว่าง ครอบครัว และชุมชน กับ นิสิตทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยพะเยามาแล้วในชุมชนหมู่ที่ 6ตำบลแม่กา ในปีงบประมาณ พศ.2561 ทำให้เกิดนวัตกรรมทางสังคมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเป็นที่ประจักษ์ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการก็คือ นิสิตทันตแพทย์ คณาจารย์และบุคลากรม.พะเยา มีจิตสำนึกในการพัฒนาสุขภาพช่องปากของครอบครัวและชุมชนในเชิงบวก ภายใต้ปรัชญาการต้นธารแห่งสุขภาวะ และมีการพัฒนาในแนววัฒนธรรมชุมชน
    ดังนั้น คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้ขยายผลไปยังหม่ที่ 5 ตำบลแม่กา โดยดําเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่บูรณาเข้ากับการการเรียน การสอนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อันจะเป็นการตอบสนองนโยบายในการพัฒนากระบวนความคิด และนําไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน ในทั้งสาขาวิชาทันตกรรมครอบครัว ทันตกรรมชุมชนและสาชาวิชาทางคลินิก ในด้านทันตกรรมพร้อมมูลของนิสิตทันตแพทย์ ตลอดจน ช่วยสร้างจิตสํานึกสาธารณะและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมของท้องถิ่นให้ยั่งยืนสืบไป

ภาพกิจกรรมโครงการสานสายใยรักฝากชีวิต