ประกาศราคากลาง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างคณะทันตแพทยศาสตร์ (เพิ่มเติม)

รายละเอียด

ราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีตกลงราคา

รายละเอียด

ราคากลางงานจัดซื้อวัสดุหนังสือ วารสาร และตำราคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 42 รายการ โดยวิธีตกลงราคา

รายละเอียด

ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 9 รายการ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยวิธีตกลงราคา

รายละเอียด

งานจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องโพลิเมอไรเซชั่นด้วยกระบวนการต้ม จำนวน 1 เครื่อง

รายละเอียด

งานจัดจ้างทำอาหารเลี้ยงรับรองการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 พะเยาเกมส์ จำนวน 1 รายการ

รายละเอียด