ข่าวทั้งหมด

คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมทันตแพทยศาสตร์ศึกษา

รายละเอียด

คณะทันตแพทศาสตร์จัดอบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบประเมินความรู้ของนิสิตทันตแพทย์

รายละเอียด

สาธารณสุขลำปางร่วมพิจารณารายละเอียดการจัดการเรียนการสอนนิสิตทันตแพทย์

รายละเอียด

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2

รายละเอียด

งานจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องโพลิเมอไรเซชั่นด้วยกระบวนการต้ม จำนวน 1 เครื่อง

รายละเอียด

งานจัดจ้างทำอาหารเลี้ยงรับรองการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 พะเยาเกมส์ จำนวน 1 รายการ

รายละเอียด

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

รายละเอียด