ข่าวทั้งหมด

นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ เข้ารับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อด้านการวินิจฉัยโรคช่องปากและรังสีวิทยา

รายละเอียด

รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ รอบที่ 1

รายละเอียด

มุ่งสู่เมืองหลวง “การประชาสัมพันธ์สัญจรการรับนักศึกษาทันตแพทย์ที่ทำสัญญาชดใช้ทุน”

รายละเอียด

รุกอย่างต่อเนื่อง “การประชาสัมพันธ์สัญจรการรับนักศึกษาทันตแพทย์ที่ทำสัญญาชดใช้ทุน”

รายละเอียด

จากเหนือสู่ใต้ “การประชาสัมพันธ์สัญจรการรับนักศึกษาทันตแพทย์ที่ทำสัญญาชดใช้ทุน”

รายละเอียด

รับสมัครนักศึกษาทันตแพทย์ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียด

ราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีตกลงราคา

รายละเอียด

ราคากลางงานจัดซื้อวัสดุหนังสือ วารสาร และตำราคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 42 รายการ โดยวิธีตกลงราคา

รายละเอียด

ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 9 รายการ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยวิธีตกลงราคา

รายละเอียด