ประกาศกิจการนิสิต

เอกสารประกาศกิจการนิสิต


Download! ประกาศสกอ. เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปี 59

Download! นโยบายการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับน้องใหม่ 2559

Download! แนวปฏิบัติและมาตรการสำหรับกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ 2559

Download! คำสั่ง แต่งตั้งที่ปรึกษาสโมสรนิสิตฯ 2560

Download! ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ.ศ.๒๕๕๖

Download! ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ.๒๕๕๖

Download! ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวทางปฎิบัติและมาตรการสำหรับการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปี 2560

Download! ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๕

Download! ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับน้องใหม่ ประจำปี 2560

Download! ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือกนิสิต เพื่อรับรางวัลนิสิตดีเด่น และนิสิตยอดเยี่ยม