>

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561


ชื่อโครงการ
      ภาษไทย : สานสายใยรัก (ระหว่างครอบครัว และชุมชน กับ นิสิตทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา)
      ภาษาอังกฤษ : Strengthening Family Relationship between Family, Community & Phayao
พื้นที่ หรือชุมชนเป้าหมาย: ชุมชน หมู่ 6 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา
โครงการนี้จัดมีรูปแบบ
     ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และมีสุนทรียภาพทางศิลปะโดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบ “สุนทรียปรัศนี” และการจัดพิธีกรรมแบบล้านนา ให้ปราชญท้องถิ่นเป็นผู้ทำพิธีกรรมและถ่านทอดองค์ความรู้ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัว ในหมู่ที่ 6 ครูพระสงฆ์ผู้นำธรรมชาติ ผู้นำท้องถิ่นและเจ้าห้นาที่สาธารณสุขในตำบลแม่กากับนิสิตทันตแพทย์ ม.พะเยา ในพิธีกรรมทางพุทธศาสนาแบบล้านนาเพื่อ
 • การส่งเสริมความตระหนักปลูกฝังจิตสำนึก
 • การสืบสาน การพัฒนา การอนุรักษ์
 • การอบรมเชิงปฎิบัติการ การสัมมนา

 • โครงการที่จัดมีลักษณะ
       บูรณาการกับการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ รายวิชา 1. รายวิชาส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 2. รายวิชาทันตกรรมครอบครัว 3. รายวิชาปฎิบัติการทันตกรรมป้องกัน
  หลักการและเหตุผล
      การจัดการศึกษาในศษวรรษที่ 21 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากองค์ความรู้ที่มีการถ่ายทอดทั้งจากอาจารย์ นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิในศาสตร์ของสาขาวิชานั้นๆ รวมถึงปราชญ์และผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่นที่อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมตามความเหมาะสมและตามความต้องการของนักศึกษา ภายใต้กรอบมาตรฐานของหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอุดมศึก๋ษา ซึ่งนอกเหนือจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่มีคณาจารย์เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชะ แล้วยังมีความจำเป็นอย่างยิ่งในระดับอุดมศึกษา ซึ่งนอกเหนือจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆที่สามารถนำมาซึ่งองค์ความรู้ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมอังดีงามของท้องถิ่น ซึ่งเป็นพันธกิจหนึ่งที่มหาวิทยาลัยพะเยาจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีพันธกิจในการพัฒนาการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการวิจัย โดยให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา และในกลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมภูมิปัญญไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นวิถีชีวิตในมหาวิทยาลัยและกลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้นักศึกษามีการเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนตามอัตลักษณ์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ได้ปณิธานอย่างแน่วแน่ ที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นทันตแพทย์ครอบครัวที่มีจิตอาสา โอยอาศัยภูมิปัญญาส้รางความเข้มแข็งของชุมชน ดังนั้น คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้ดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่บูรณาเข้ากับการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อันจะเป็นการตอบสนอง นโยบายในการพัฒนากระบวนความคิด และการนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน ในทั้งสาขาวิชาทันตกรรมครอบครัวทันตกรรมชุมชนและสาขาวิชาทางคลินิกในด้านทันตกรรมพร้อมมูลของนิสิตทันตแพทย์ ตลอดจนช่วยสร้างจิตสำนึกสาธารณะและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้ยั่งยืนสืบไป
  วัตถุประสงค์ของโครงการ
      1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัว หมู่ที่ 6 ครู พระสงฆ์ ผู้นำธรรมชาติ ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในตำบลแม่กากับนิสิตทันตแพทย์ ม.พะเยา ในพิธีกรรมทางพุทธศาสนาแบบล้านนาก่อเกิดการสานรักกับครอบครัว และชุมชน
      2. เพื่อพัฒนาคุณภาพของนิสิตทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยาให้มีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับการเป็นทันตแพทย์ชุมชนในอนาคต

          กลุ่มเป้าหมาย
  ภายในมหาวิทยาลัย

  นิสิต
  คลากรสายวิชาการ
  บุคลากรสายสนับสนุน
  คณาจารย์ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  รวม
  ภายนอกมหาวิทยาลัย
  ผู้นำและสมาชิกครอบครัว หมู่ที่ 6 ตำบลแม่กา
  เจ้าหน้าที่ รพสต.แม่กา หมู่ที่ 6 ตำบลแม่กา
  เทศบาลตำบลแม่กา
  ผู้ปกครองนิสิต
  ปราชญ์ชาวบ้านและผู้ทรงคุณวุฒิและผู้นำชุมชน
  รวม
  รวมทั้งสิ้น

  จำนวน 60 คน
  จำนวน 20 คน
  จำนวน 20 คน
  จำนวน 10 คน
  จำนวน 110 คน

  จำนวน 100 คน
  จำนวน 5 คน
  จำนวน 5 คน
  จำนวน 30 คน
  จำนวน 20 คน
  จำนวน 165 คน
  จำนวน 275 คน

  พื้นที่ หรือชุมชนเป้าหมาย (ชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด)
  เป้าหมายของตัวชี้วัด
  ด้านผลผลิต (Output)

  - เชิงปริมาณ    : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 250 คน
                          : จำนวนการจัดกิจกรรม โครงการ 2 ครั้ง
  - เชิงคุณภาพ   : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 80
  - เชิงเวลา        : ร้อยละของการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 100

  ด้านผลลัพธ์ (Outcome)
       - เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 100
  ด้านผลกระทบ (Impact)
  1. นิสิตทันตแพทย์ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.พะเยา มีจิตสำนึกในการพัฒนาสุขภาพช่องปากของครอบครัวและชุมชนในเชิงบวก ภายใต้ปรัชญาต้นธารแห่งสึขภาวะ       และในแนววัฒนธรรมชุมชน
  2. ผู้นำและสมาชิกครอบครัว หมู่ที่ 6 ตำบลแม่กา ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้นำชุมชน มีทัศนะคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัยพะเยา และร่วมเสริมสร้างมหาวิทยาลัยตามปรัชญา “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของ      ชุมชน”
  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. นิสิตทันตแพทย์ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา มีจิตสำนึกในการพัฒนาสุขภาพช่องปากของครอบครัวและชุมชนในเชิงบวก ภายใต้ปรัชญาต้นธาร      แห่งสุขภาวะ (Salutogenesis) และในแนววัฒนธรรมชุมชน (Community Culture)
  2. ผู้นำและสมาชิกครอบครัว หมู่ที่ 6 ตำบลแม่กา เจ้าหน้าที่ รพสต.แม่กา อบต.แม่กา โรงเรียนประถมศึกษาในตำบลแม่กา พระสงฆ์ในตำบลแม่กา ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้นำชุมชน มีทัศนะคติที่ดี      ต่อมหาวิทยาลัยพะเยาและร่วมเสริมสร้างมหาวิทยาลัยตามปรัชญา “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”