ทันตกรรมครอบครัว

“ทันตกรรมครอบครัว” เป็นหลักสูตร ที่ประสมประสานกันระหว่างเชิงรุกและเชิงรับ โดยเน้นการรักษาครอบครัว เป็นหลัก ในที่นี้ครอบครัว จึงเป็นหน่วยของการรักษา แทนที่จะคำนึงถึงบุคคลเป็นหน่วยของการรักษา