สายตรงคณบดี

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร. สุวิทย์ อุดมพาณิชย์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์