>

ปีงบประมาณ 61

เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้สนับสนุนโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ประจาปีงบประมาณ 2561

1. ยอดงบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น คณะ/วิทยาลัยละ 170,000 บาท

2. หลักเกณฑ์การดาเนินการโครงการ คือ

 • 2.1 เป้าหมายหลักของการดาเนินงานคือ จะต้องเป็นโครงการสนับสนุนโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ของคณะ/วิทยาลัย ให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมในการสนับสนุนโอกาสหรือแก้ปัญหาของพื้นที่ อบต. หรือตาบล ในอาเภอที่คณะ/วิทยาลัย รับผิดชอบ อาจมีมากกว่า 1 โมเดล
 • 2.2 โครงการที่จะต้องนาเสนอข้อเสนอโครงการเป็นชุดโครงการ ให้เป็นแบบวิจัยแต่ในแผนกิจกรรมย่อยจะมี วิจัย บริการวิชาการ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ติดตามโครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข ของจังหวัดพะเยา หรือการลงพื้นที่ เพื่อศึกษาประเด็นเพิ่มเติมในการดาเนินโครงการหรือสร้างโมเดลใหม่ ซึ่งมีการบูรณาการร่วมกัน โดยมีหัวหน้าแผนงานเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ใช้ระเบียบการเบิกจ่ายแบบวิจัย
 • 2.3 งบประมาณที่ได้นี้เป็นงบประมาณเสริมเพื่อสนับสนุนโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ส่วนงบประมาณหลักทางหน่วยงาน อาจใช้จากแหล่งทุนภายนอก งบประมาณของหน่วยงานเอง หรือจากชุมชนเองเพื่อให้เกิดการดาเนินงานที่ยั่งยืน จะต้องให้เครือข่ายที่เกี่ยวข้องเห็นความสาคัญ
 • 3. ต้องเข้าร่วมนาเสนอผลการดาเนินงานตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด

  4. จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ของ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดาเนินงานร่วมกับนักวิจัยและการดาเนินงานของ คณะ/วิทยาลัยอื่น ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด

  5. วิธีการส่งข้อเสนอโครงการ

 • 5.1 กรอกข้อเสนอโครงการผ่าน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา (UPRM)
 • 5.2 ส่งข้อเสนอโครงการ1 คณะ 1 โมเดล พร้อม แบบ รด 1 คณะ 1 โมเดล มายังกองบริหาร งานวิจัยฯ จานวน 2 ชุด
 • 6. การเสนอขอสนับสนุนงบประมาณขอให้ คณะ/วิทยาลัย เสนอขอสนับสนุนงบประมาณ โครงการภายในวันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม 2560

  ตัวอย่าง รายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย จำแนกตามประเภทต่างๆ (ปีงบประมาณที่เสนอขอ)


  >

  รายการ

  จำนวนเงิน

  1.1 ค่าตอบแทนนักวิจัย/คณะวิจัย(ไม่เกินร้อยละ10ของโครงการ)

  1.2 ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิจัย

  1.3 ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน

  1.4 ค่าตอบแทนผู้ถูกทดลอง

  1.5 ฯลฯ

  2.หมวดค่าจ้าง(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน)

 • 2.1.ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการหรือลูกจ้าง
 • 2.2 ค้าจ้างนิสิตที่เรียนผ่านวิชาในชั้น (Course work) หมดแล้วเพื่อช่วยงานโครงการ
 • 3.หมวดค่าวัสดุ/อุปกรณ์(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน)

 • 3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน
 • 3.2 วัสดุอื่นๆ
 • 3.3 ฯลฯ
 • 4.หมวดค่าครุภัณฑ์(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน)

 • 4.1 ค่าครุภัณฑ์
 • 5.หมวดค่าใช้สอย(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน)

 • 5.1 ค่าพาหนะ(การเดินทาง)
 • 5.2 ค่าจ้างเหมาพิมพ์เอกสาร
 • 5.3 ค่าสำเนาเอกสาร
 • 5.4 ค่าสาธารณูปโภค
 • 5.5 ค่าใช้จ่ายอื่นฯ (ต้องระบุรายการ)
 • รวมงบประมาณโครงการ

  หมายเหตุ : พิจารณาหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณจาก ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย พ.ศ.2556 ประกอบการเสนอของบประมาณตามประเภทต่างๆ