ทันตแพทย์ ดร.คมสรรพ์ บุณยสิงห์

- ตำแหน่งปัจจุบัน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

- E-mail: Punyasingh@hotmail.com

- ประวัติการศึกษา:

คุณวุติการศึกษา

สาขาวิชา

ท.บ. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 2519
ปริญญาโท Master of Public Heath University of Alabama, USA 2522
ปริญญาเอก Doctor of philosophy (Biochem.) University of Alabama, USA 2526
อนุมัติบัตรวิชาชีพทันตสาธารณสุข ทันตแพทยสภา 2540


ทันตแพทย์อุทัยวรรณ กาญจนกามล

- ตำแหน่งปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์

- e-mail: kuthaiwan@gmail.com, Uthaiwan.ka@up.ac.th

- ประวัติการศึกษา:

ประวัติการวิจัย

Degree and Academic Distinctions

Major

Institution

Year of Completion

Fellow of Royal College of Dental Surgeons of Thailand - Thai Dental Council 2014
Diplomate, Thai Board of Dental Public Health Dental Public Health Thai Dental Council 1997
Master of Public Health International Public Health University of Alabama at Birmingham, USA 1989
Certificate in Dental Public Health Dental Public Health University of London 1977
Doctor of Dental Surgery Dentistry Chulalongkorn University 1973

Training Program/Course

Duration

Institution/ Venue

Source of Fund

Technology of Participation 1 (TOP 1) 3 days Gerry Roxas Foundation & King Prajadhipok’s Institute/Bangkok United Nation Development Program (UNDP)
Technology of Participation 2 (TOP 2) 3 days King Prajadhipok’s Institute /Bangkok United Nation Development Program (UNDP)
Technology of Participation 3 (TOP 3) 4 days King Prajadhipok’s Institute/Bangkok United Nation Development Program (UNDP)
Deliberative Democracy 3 days King Prajadhipok’s Institute/Bangkok King Prajadhipok’s Institute
The Public Participation 1 week King Prajadhipok’s Institute/Bangkok King Prajadhipok’s Institute
Local Government and Civil Society 1 week International Academy for Leadership The Friedrich-Neumann-Stiftung
Human Right Promotion at Community Level 10 days Amnesty International & People’s Right& Freedom Association The Asia Foundation & USAID

ทันตแพทย์หญิงศันสณี รัชชกูล

- ตำแหน่งปัจจุบัน: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

- E-mail: rajchagool@gmail.com

- ประวัติการศึกษา:

ประวัติการวิจัย

คุณวุติการศึกษา

สาขาวิชา

อ.ท. ทันตสาธารณสุข
M.P.H. Health Administration
ท.บ. ทันตแพทยศาสตร์
วท.บ. วิทยาศาสตร์

ทันตแพทย์เฉลิมชัย วุฒิพิทยามงคล

- ตำแหน่งปัจจุบัน: รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

- E-mail: Lerm_v@hotmail.com

- ประวัติการศึกษา:

คุณวุติการศึกษา

สาขาวิชา

ส.ม สาธารณสุขศาสตร์
ท.บ. ทันตแพทยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สัญญา เรืองสิทธิ

- ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

- ประวัติการศึกษา:

คุณวุติการศึกษา

สาขาวิชา

ท.บ. ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่