หลักสูตรการศึกษา

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา

 • คณะ/วิทยาลัย : คณะทันตแพทยศาสตร์

 • รหัสและชื่อหลักสูตร

 • รหัสหลักสูตร    : 1700
 • ภาษาไทย : หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
 • ภาษาอังกฤษ    : Doctor of Dental Surgery

 • ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 • ชื่อเต็ม (ไทย) : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 • ชื่อย่อ (ไทย) : ท.บ.
 • ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Dental Surgery
 • ชื่อย่อ (อังกฤษ) : D.D.S

 • ดาวโหลดแบบฟอร์ม

  รูปแบบของหลักสูตร

 • รูปแบบ หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี
 • ภาษาที่ใช้ภาษาไทย
 • การรับเข้าศึกษาเฉพาะนิสิตไทย
 • การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาให้ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา